W zakresie tego obszaru prawa oferujemy naszym Klientom:

 • pomoc prawną przy negocjowaniu oraz sporządzaniu umów cywilnoprawnych w szczególności umów sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umów o dzieło, umów o roboty budowlane;
 • analizę prawną zawieranych umów ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń oraz ich oceną z punktu widzenia interesu Klienta;
 • sporządzanie umów zabezpieczających należyte wykonanie zobowiązań;
 • sporządzanie pozwów o zapłatę, wniosków, zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz czynów niedozwolonych, w tym spraw o naprawienie szkód związanych wypadkami komunikacyjnymi, spraw przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym;
 • pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców i konsumentów z tytułu rękojmi i gwarancji, w szczególności w zakresie analizy podstaw prawnych do zgłoszenia reklamacji i skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy; 
 • sporządzanie pism ze zgłoszeniem reklamacji, jak również pism zawierających oświadczenie o odstąpieniu od umowy; 
 • pomoc prawną konsumentom, nabywającym towary przez internet;
 • pomoc prawną w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (e-sąd, EPU) polegającą na analizie sprawy, sporządzeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty lub zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności i reprezentowaniu Klienta w postępowaniu sądowym;
 • reprezentację w negocjacjach pozasądowych oraz w postępowaniu sądowym;
 • przeprowadzenie windykacji należności.

Kancelaria Radcy Prawnego Doradcy Podatkowego Artur Piotr Kamieniecki

ul. Warszawska 36   15-078 Białystok
e-mail:
a.kamieniecki@grupa-husaria.pl

tel. kom.: +48 501 650 926 sdf

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Andrzej Kolecki

e-mail:
p.kolecki@grupa-husaria.pl

tel.kom.: +48 505 123 403

OBSŁUGA PRAWNA

DORADZTWO PODATKOWE

WINDYKACJA

O NAS